Rada Parafialna

Autor: Mateusz Łyczek - 2010-12-19 01:19:06 Zmodyfikowany: 2022-07-27 20:43:22

Parafialna Rada Duszpasterska: 2022 - 2026

 

 1. Ks. Joachim Augustyniok – proboszcz (przewodniczący)
 2. Blacha Krzysztof (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru parafian
 3. Blana Rudolf (Sławików) – z wyboru parafian
 4. Kaletka Rita (Sławików) – z nominacji proboszcza
 5. Krybus Mariusz (Lasaki) – z wyboru parafian
 6. Kurfeld Alfred (Błażejowice) – z nominacji proboszcza
 7. Maintok Marian (Błażejowice) – z wyboru parafian
 8. Sluga Józef (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru parafian
 9. Zaremba Marcin (Sławików) – z wyboru parafian
 10. Żymełka Weronika (Lasaki) – z nominacji proboszcza

 

Parafialna Rada Ekonomiczna: 2022 - 2026

 1. Fitzon Gerard (Sławików) – z nominacji proboszcza
 2. Mikulski Gerard (Błażejowice) – z nominacji proboszcza
 3. Sekuła Helga (Lasaki) – z nominacji proboszcza
 4. Blacha Krzysztof (Miejsce Odrzańskie) – z wyboru Parafialnej Rady Duszpasterskiej jako ich przedstawiciel 

 

 

Z STATUTU  PARAFIALNEJ  RADY  DUSZPASTERSKIEJ DIECEZJI OPOLSKIEJ

Art. 1. Parafialna Rada Duszpasterska (zwana dalej PRD) jest ciałem doradczym, służącym proboszczowi parafii do właściwego prowadzenia duszpasterstwa parafialnego.

Celem Rady jest:

- wspomaganie proboszcza w pracy duszpasterskiej;

- tworzenie nowych inicjatyw duszpasterskich;

- wspieranie i ewentualne poprawianie już istniejących inicjatyw duszp.;

- oraz usuwanie tych, które zostaną uznane za zbędne, w dziedzinie życia liturgicznego, dzieł pobożności i miłosierdzia;

- wspieranie działalności różnych grup parafialnych (np. ministrantów);

- budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie dobrego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich;

- wspieranie działalności charytatywnej parafii;

-współpraca z członkami Parafialnej Rady Ekonomicznej - dla dobra parafii.

Art. 4. Kadencja PRD trwa zasadniczo 5 lat. Może być ona przedłużona bądź skrócona przez Biskupa.

Art. 6. Obrady PRD prowadzi proboszcz parafii, który z urzędu jest jej przewodniczącym.

Art.7. W skład PRD, poza proboszczem, wchodzą:

1 z nominacji proboszcza- parafianie wg uznania proboszcza; winni oni stanowić nie więcej niż 1/3 składu PRD;

2 z wyboru parafian - ci, którzy otrzymali największą liczbę głosów w przeprowadzonych wyborach; winni oni stanowić ok. 2/3 składu PRD.

Art. 8. Liczba członków PRD jest określona i wynosi:

- do 10 członków w parafiach do 2000 wiernych;

- do 15 członków w parafiach do 5000 wiernych;

- do 20 członków w parafiach do 10000 wiernych;

- do 25 członków w parafiach powyżej 10000 wiernych.

Art.10. Po rozpoczęciu nowej kadencji PRD proboszcz przedstawia jej członkom proponowany skład Parafialnej Rady Ekonomicznej, który winien zostać zatwierdzony przez głosowanie. Członkowie PRD wybierają spośród swojego grona jedną osobę, która wejdzie w skład Parafialnej Rady Ekonomicznej jako przedstawiciel PRD będący zarazem łącznikiem pomiędzy PRD i PRE.

Art. 11. Z każdego posiedzenia PRD sporządza się protokół, przechowywany w archiwum parafii. Protokoły podlegają sprawdzeniu podczas wizytacji biskupiej i dziekańskiej. Funkcja protokolanta może być przechodnia. Istnieje także możliwość wybrania spośród członków PRD jej sekretarza, który będzie protokolantem z urzędu.

Art. 12. Z uzasadnionych powodów proboszcz może włączyć do pełnego członkostwa PRD - tymczasowo bądź na stałe - także innych swoich parafian, szczególnie zaangażowanych w dzieła duszpasterskie, prowadzone w parafii. Liczba takich ekstra członków PRD nie może być większa niż 3 osoby.

Art. 13. Fakt włączenia osób spoza PRD w jej obrady należy każdorazowo odnotować w protokole spotkań PRD, wymieniając ich z imienia i nazwiska.

Art. 16. Członkowie PRD powinni stale troszczyć się o pogłębienie swojej formacji zgodnie z nauką Kościoła. Będą to czynić m.in. przez uczestniczenie przedstawicieli PRD w obowiązkowych ogólnodiecezjalnych spotkaniach formacyjnych, organizowanych przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Opolu. Odpowiedzialnym za formację członków PRD jest na pierwszym miejscu proboszcz.

Art. 17. W przypadku śmierci proboszcza, działalność PRD ogranicza się do pomocy w organizacji pogrzebu pod kierunkiem dziekana oraz wprowadzenia w zarząd parafią kolejnego jej proboszcza. W razie zmiany proboszcza działalność PRD ulega zawieszeniu aż do objęcia parafii przez nowegoproboszcza. Nowy proboszcz w terminie do sześciu miesięcy od objęcia parafii może wystąpić do Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Opolu z wnioskiem o rozwiązanie dotychczasowej PRD i przeprowadzenie procedury wyłonienia nowej.

Art. 21. Po upłynięciu kadencji PRD należy uformować nową PRD.

Art. 30. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

                                       Biskup Andrzej Czaja

 

ZADANIA PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ

- pomoc w przygotowaniu i uaktualnieniu książek obiektów budowlanych;

- pomoc w interpretacji przepisów prawnych i podatkowych oraz ich stosowanie w praktyce;

- pomoc w przygotowaniu dokumentacji planowanej inwestycji w celu zgłoszenia jej do kurialnej Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Kościelnego lub Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki i Konserwacji Zabytków;

- pomoc w pozyskiwaniu środków i inwestorów dla realizacji inwestycji;

- opiniowanie w sprawach płac dla pracowników świeckich w parafii;

- opiniowanie w sprawach pomocy socjalnej dla ubogich parafian;

- opiniowanie w sprawach napraw, konserwacji zabytków lub innych kosztownych inwestycji;

- pomoc w organizacji i przeprowadzaniu zbiórek inwestycyjnych;

- pomoc w realizacji projektów budowlanych;

- pomoc w administrowaniu cmentarzem