RODO w naszej parafii

Autor: admin2 - 2018-06-11 19:57:39
713595353_1_644x461_szkolenie-rodo-radom_rev002.jpg Informacja nt. RODO, czyli sposobu przetwarzania danych osobowych w naszej parafii.

 

Informujemy, że w naszej parafii sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z obowiązującym prawem kanonicznym.

W związku z wprowadzeniem prawa o ochronie danych osobowych prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp.) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane. 

Publikowanie zapowiedzi, intencji Mszalnych itp. informacji na ogłoszeniach, w gazetce, na stronach internetowych nie narusza obowiązującego prawa.

 

 

Wzór upoważnienia:

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . dnia . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Jerzego 

w Sławikowie

 

Upoważnienie do odbioru dokumentów

 

 

Ja…………………………………………..…………………….…… (imię i nazwisko) legitymująca/cy się

dowodem osobistym numer ………………...…….………………...........................................................,

upoważniam………………………………………………………............……..………… (imię i nazwisko),

legitymującą/go się dowodem osobistym o numerze …………………….…………...............................,

do odbioru ……………………………………………………………………………….................................   

(wpisać rodzaj dokumentu, np. Aktu chrztu, oraz ewentualnie: mojego syna/córki, imię nazwisko)

 

 

 

.....................……………………………

                                                           (własnoręczny podpis osoby udzielającej upoważnienia)