Konkurs ofert na dzierżawę pola parafialnego

Autor: admin2 - 2019-05-25 20:49:36
wykrzyknik.jpg Rzymskokatolicka parafia pw. św. Jerzego w Sławikowie ogłasza konkurs ofert na wydzierżawienie gruntów rolnych należących do Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie. Poniżej specyfikacja i regulamin.

 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA PW. ŚW. JERZEGO W SŁAWIKOWIE

OGŁASZA KONKURS OFERT NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

 

Specyfikacja i regulamin konkursu ofert na wydzierżawienie gruntów rolnych należących do

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie

 

 

Specyfikacja

1. Przedmiotem „Konkursu Ofert” są trzy grunty rolne o powierzchni 5 hektarów, (dla 3 rolników po 5 ha; całkowita powierzchna użytkowa gruntów to 15 ha), działka nr 348/4, położona w Sławikowie, gmina Rudnik.

2. Czas trwania dzierżawy: 7 lat (od 1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2026 r.).

3. Warunki płatności: czynsz dzierżawny płatny będzie w 2 ratach:

- 1 rata do dnia 28 lutego (50% czynszu) każdego roku kalendarzowego,

- 2 rata do dnia 31 sierpnia (50 % czynszu) każdego roku kalendarzowego.

4. Wyłoniony zwycięzca zobowiązany jest do płacenia czynszu dzierżawnego oraz wszelkich należności podatkowych czyli podatku rolnego i spółki wodnej.

5. Dzierżawca może wystąpić o dopłaty obszarowe przynależne dzierżawionym nieruchomościom zgodnie z odrębnymi przepisami, dopłaty zachowuje dla siebie.

 

Regulamin

1. O dzierżawę pola mogą ubiegać się wyłącznie rolnicy indywidualni z terenu parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie.

2. Każdy rolnik indywidualny może ubiegać się tylko o 5ha.

3. Oferent sam wyznacza proponowaną przez siebie kwotę dzierżawy za 1ha.

4. Rolnik składa ofertę na specjalnym przygotowanym wniosku, który można pobrać w kancelarii parafialnej.

5. Oferta dzierżawy składana jest w zaklejonej kopercie w dniu 16 czerwca 2019 roku od godz. 14.00 do godz. 15.00 na plebanii Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego w Sławikowie, ul. Parkowa 19a w obecności Komisji.

6. W skład Komisji wchodzą: ks. proboszcz oraz czteroosobowa delegacja Parafialnej Rady Duszpasterskiej wskazana przez proboszcza – po jednej osobie z każdej miejscowości należącej do parafii. Ze składu komisji wykluczeni zostaną członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, którzy będą składać wniosek o dzierżawę gruntów rolnych.

7. Otwarcie kopert nastąpi tego samego dnia o godz. 15.15. w obecności Komisji.

8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

9. Rolnicy indywidualni, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę zostaną o tym poinformowany telefonicznie i zaproszeni na podpisanie umowy.

10. Warunkiem podpisania umowy z oferentem nr 2 i nr 3 jest wyrażenie przez nich zgody na uiszczanie czynszu dzierżawnego w wysokości jaka została podana w ofercie nr 1. Jeśli oferent nr 2 lub nr 3 nie wyrażą zgody na uiszczanie podniesionego czynszu podpisanie umowy proponuje się oferentowi nr 4, itd. Jeśli nikt z oferentów nr 2, nr 3, nr 4 itd. nie wyrazi zgody, dzierżawę kolejnej części lub całości proponuje się oferentowi nr 1 lub unieważnia się Konkurs. (Jako oferenta nr 1 rozumie się rolnika indywidualnego, który złożył ofertę najwyższą kwotowo, jeżeli chodzi o czynsz dzierżawny. Rolnicy, którzy złożyli kwotowo mniejsze oferty określani będą odpowiednio oferentem nr 2, nr 3, nr 4 itd.).

11. W przypadku pojawienia się dwóch (lub więcej) identycznych ofert o rozstrzygnięciu przetargu zdecyduje komisja poprzez głosowanie zwykłą większością przy obecności przynajmniej połowy członków komisji.

12. Parafia jako podmiot ogłaszający Konkurs zastrzega sobie możliwość odwołania go bez podania przyczyn.

13. Z przeprowadzonego Konkursu sporządzony zostanie protokół, podpisany przez Komisję, a następnie przesłany do Wydziału Finansowo-Gospodarczego Kurii Diecezjalnej w Opolu.

 

WNIOSEK DO POBRANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ W GODZINACH URZĘDOWANIA